Regulamin platformy e-learningowej
Bezpłatnych szkół dla dorosłych
przy WSUPiZ

1. Platforma e-learningowa @LiPSZ: system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych w ramach działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

2. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie @LiPSZ.

3. Prowadzący: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć/szkolenia.

4. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy @LiPSZ.

5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa „Nazwa użytkownika” powinna być różna od tych danych. Zdjęcie dołączone do profilu nie może być animacją. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy @LiPSZ przez prowadzącego i administratora.

6. Niewłaściwe wypełnienie formularza swojego profilu, rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.

7. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody Prowadzącego jest zabronione.

8. Wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.

9. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).

10.Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem zajęć.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy oraz powiadomieniem władz szkoły.

12. Regulamin użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym roku szkolnym.

Last modified: Wednesday, 3 February 2010, 09:33 PM